Kilder og litteratur

Litteratur

Abe, Yoshiya 1989: «Communications technology». I D. Sewart og J. S. Daniels, red. Developing Distance Education, Oslo

Altern, Manny og Bergliot Lie 1940: Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening. 50 års beretning 1890–1940, Oslo

Amdam, Rolv Petter, T.J. Hanisch og I. Pharo 1989: Vel blåst! Christiania Glasmagasin og norsk glassindustri 1739–1989, Oslo

Amdam, Rolv Petter og S. Lorentzen 1989: Historie uten historikere. Utdanningshistorisk forskning i etterkrigsperspektiv, LOS-Senteret notat, Bergen

Anton Johannesens Handelsskole. Årsberetning 1946

Arnesen, Gerhard 1954: «Sivilopplæringen og forsvaret», kronikk i Aftenposten 1.12.1954

Aukrust, Odd og P. J. Bjerve 1945: Hva krigen kostet Norge, Oslo

Benum, Edgeir 1985: «Teknologi, arbeid, utdanning». I Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie, nr. 1/1985

Berge, Marit 1960: Norsk skolepolitikk, Oslo

Bergh, Trond 1987: Storhetstid 1945–1965, bind 5 av E. Bull m.fl. (red.): Arbeiderbevegelsens historie i Norge, Oslo

Bergh, Trond, T. J. Hanisch, E. Lange, H. Pharo 1983: Norge fra U-land til I- land, Oslo

Bergh, Trond og H. Pharo (red.) 1981: Vekst og velstand, Oslo

Bernal, J. D. 1978: Vitenskapens historie, bind 4, Oslo

Bjørge, Helga 1974: «En undervisningsform i vekst og utvikling». I Kombinert undervisning, NKS, Oslo

Boyesen, Einar 1964: Norsk Korrespondanseskole gjennom 50 år 1914–64, Oslo

Brandt, Ellen 1988: «Videreutvikling av kompetanse i arbeidslivet», manuskript

Brundtland, Gro Harlem 1988: «Developing Distance Education – The Broady Lecture at the 14. World Conference on Distance Education"

Bull, Edvard 1979: Klassekamp og fellesskap, bind 13 i Cappelens Norgeshistorie, Oslo

Dahle, Erling Lars 1974: Skolereformene og næringslivet, Oslo

Dahlløf, Urban 1988: «Continuing education. New needs and challenges for distance studies». I.D. Sewart og J.S. Daniels, red. Developing Distance Education, Oslo

Daniel, John S. 1988: «Distance education and national development». I D. Sewart og J.S. Daniels, red. Developing Distance Education, Oslo

Dokka, Hans Jørgen 1986: Reformarbeid i norsk skole, Oslo

Dokka, Hans Jørgen 1988: En skole gjennom 250 år, Oslo

Eide, Kjell 1973: Utdanningspolitikk, Oslo

Eng, Helga 1929: Veiledning i valg av erhverv i håndverk og industri, Oslo

Fagskolebladet, årgangene 1920–1940

Fagskoleutstillingen 8 mars 1925. Beretning, Oslo

Foss, Oddvar 1958: «Frå folkerørsle til samfunnssak». I R. Nettum m.fl.: Folkelig kulturarbeid. Det frivillige folkeopplysningsarbeidet i Norge, Oslo

Folkets Brevskole. Skoleplan 1947

Frambladet 1944–1945, utgitt av Framskulane

Fuglum, Per 1978: Norge i støpeskjeen, bind 12 i Cappelens Norgeshistorie, Oslo

Furre, Berge 1971: Norsk historie 1905–1940, Oslo

Gaddén, Gunnar 1973: Hermods 1898–1973, Malmø

Gjems-Onstad, Ole: «Skattefrihet for undervisning og forskning». I Skatterett nr. 1/1986

Gooderham, Paul N. 1985: Bedriftsintern opplæring, Trondheim.

Grøvan, Hans F. 1982: Utviklingen av private barnehager og skoler i et historisk perspektiv. Hovedoppgave i pedagogikk, Universitet i Trondheim

Hanisch, Tore J. og E. Lange 1986: Veien til velstand, Oslo

Hansen, Hilmar 1982: «Komiteen som delte seg», i Folkeopplysning i 50 år, Oslo

Harris, W. J. A. 1971: «Education by Post». I O. Mackenzie og E.L. Christensen, red. The Changing World of Correspondence Study, Pennsylvania State University Press

Helgesen, Hjalmar 1945: Skolen for alle, Oslo

Hellern, Bernhard 1963: Trekk av rasjonaliseringens historie i Norge, Oslo

Hernes, Gudmund 1978: Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon, Bergen

Historisk statistikk 1978

Hjeltnes, Guri 1986: Hverdagsliv, Oslo

Hjulstad, Roar 1983: Organisasjonsteori, Oslo

Hoel, Andor, S. Sæland og P.A.R. Sollied 1914: Norges Tekniske Undervisningsvæsen 1814–1914, Kra.

Holmberg, Børje 1989: Status and Trends of Distance Education, Lund

Hove, Olav 1958: An Outline of Norwegian Education, Oslo

Høigård, Einar og Herman Ruge 1971: Den norske skoles historie, Oslo

ICCE 1938: Report of the First International Conference on Correspondence Education, Victoria, BC

Innstilling 1906: Indstilling fra den departementale komité af 3lte januar 1905 til at tage under overveielse ordningen af undervisningen ved kunst- og haandtverksskolen i Kristiania, tekniske aftenskoler, offentlige tegneskoler, fagskoler o.l.

Innstilling 1913: Indstilling avgitt av den under 7de november 1911 av departementet for Kirke og Undervisningsvæsenet nedsatte komité til utredning av spørsmaalet om en nærmere tilknytning mellem folkeskolen og den høiere almenskole. (Enhetsskolekomiteen 1911)

Innstilling 1915: Indstilling angaaende forskjellige spørsmaal vedkommende Handelsundervisningen avgit av den ved Kirke- og Undervisningsdepartementets skrivelse av 2. juli 1914 nedsatte komité

Indstilling S.LIX 1917: Indstilling fra kirkekomiteen om foranstaltninger til fremme av fag- og fortsættelsesskoleundervisningen

Innstilling 1921: Om fortsettelsesskoler og fagskoler

Innstilling 1937: Innstilling om lov om yrkesundervisning for håndverk og industri med forslag til omorganisasjon av de tekniske skoler

Innstilling 1948: Tilråding om brevundervisning som ledd i skoleverket, Samordningsnemda for skoleverket.

Innstilling 1954: Tilråding fra Sivilopplæringskommisjonen for Forsvaret, vedlegg til St.prp. 127 (1954)

Innstilling 1955: Innstilling fra Lovkomiteen for handelsundervisningen

Innstilling 1962: Innstilling fra et utvalg oppnevnt 19. september 1961 med oppdrag å greie ut om spørsmålet om korrespondanserealskole og korrespondansegymnas

Innstilling 1967a: Innstilling III om støtte til private skoler

Innstilling 1967b: Om undervisning i radio og fjernsyn

Innstilling 1969a: Innstilling om statsstøtte til brevundervisning

Innstilling 1969b: Innstilling om undervisning i radio og fjernsyn

Innstilling 1970: Innstilling III om den videregående skolen fra Skolekomiteen av 1965

Iwand, Walerie 1971: «Correspondence Study, USSR». I O. Mackenzie og E.L. Christensen, red. The Changing World of Correspondence Study

Jensen, Olav H: og A.S. Svendsen 1986: Norges Handelshøyskole femti år, Bergen

Johansen, Kari (red) 1989: Skolen i krise?, Oslo

Kaurel, Finn 1952: Handelsskoleundervisningen i Norge, Oslo

Kile, Edvind 1975: Oppgåver og mål for landbruksskulen 1825–1975, Oslo

Kirkhusmo, Anders 1983: Akademi og Seminar – Norges Lærerhøgskole 1922–1982, Trondheim

Kjeldstadli, Knut 1989: Jerntid, Oslo

Knudsen, Knud og S. Ulset 1980: Voksenopplæring: organisasjonene og loven, Trondheim.

Kokkvoll, Arne 1981: Av og for det arbeidende folk, Oslo

Koritzinsky, Theo 1989: «Pekestokkens politikk». I K. Johansen, red. Skolen i krise?, Oslo

Krohn, J. O. 1925: Den faglige utdannelse. Skolen: system, skoletid, fritid til skolesøkning, Kra.

Krüger, Victor 1982: «Den første generalsekretæren fortel». I Folkeopplysning i 50 år, Oslo

Kvidal, Mary 1988: «Address at the opening ceremony of the 14th World Conference on Distance education"

Landbrukets Brevskole. Årsmeldinger 1954–55

Lange, Even 1982a: «Bedriftsetablering under depresjon». I F. Sejersted, red. Vekst gjennom krise, Oslo

Lange, Even 1982b: «Småbedrifter og moderne teknologi». I F. Sejersted, red. Vekst gjennom krise, Oslo

Lyche, Ingeborg 1982: «Organisasjonene i samspill med hverandre», i Folkeopplysning i 50 år, Oslo

Løken, Jon Chr. 1986: «Håndverk og utdanning». I Historiens Mesterprøve bind 2, Oslo

Metro, Skoleplan 1943

Midtbø, Arent 1982: «Start av Samnemnda for studiearbeid«. I Folkeopplysning i 50 år, Oslo

Mitchell, Sidney C. 1939: Supervised Correspondence Study for Individual Pupil Needs, Scranton Texas

Myhre, Reidar 1976: Pedagogisk idéhistorie fra 1850 til i dag, Oslo

NAVF 1986: Fra katedral til børs, Oslo

Nerheim, Gunnar og H.W. Nordvik: Ikke bare maskiner. Historien om IBM i Norge 1935–1985, Stavanger

Nettum, Rolf m.fl. 1958: Folkelig kulturarbeid, Oslo

Nilsen, Egil 1958: Interesser hos voksne, Oslo

Nilsen, Egil 1983: Trekk av brevundervisningens historie, Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, Rapport nr. 3

Nilssen, Magne 1974: «Oppdal korrespondansegymnas, et utkantproblem og dets løsning». I Kombinert undervisning, NKS, Oslo

Nordhaug, Odd 1983: «Distribution of Adult Education: The Norwegian Case». I Adult Education Quarterly. Vol 34, Fall 1

Nordisk yrkesskolemøte i Oslo 1934. Beretning

Norges Håndverk, årgangene 1920–1940

NOS: Norges offisielle statistikk, diverse årganger av fagskole- og utdanningsstatistikken

NOU 1972:41: Om voksenopplæring

NOU 1978:30: Om lærlingelov

NOU 1979:35: Strukturproblemer og vekstmuligheter i norsk industri

NOU 1986:23: Livslang læring

Nøkleby, Berit 1986: Holdningskamp, Oslo

Olsen, Ole Jonny 1986: «Arbeidspolitikk og opplæring i Norsk Hydro«. I NAVF-rapport om arbeid og utdanning nr. 1/ 1986

Oslo Elementærtekniske Skole. Beretning 1945–46

Ot.prp; 36 (1948): Om lov om brevskoler

Peters, Otto 1971: «New Perspective in Correspondence Study in Europe». I O. Mackenzie og E.L. Christensen, red. The Changing World of Correspondence Study

Preus, Leif 1955: «Sivilopplæring og brevundervisning», kronikk i Aftenposten 10.2.1955

Ramsøy, Natalie R. 1977: Sosial mobilitet i Norge, Oslo

Rapport fra nordisk ekspertutvalg for forskning på voksenopplæringens område, Oslo 1969

Ringdal. Nils J. 1985: By, bok og borger. Deichmanske bibliotek gjennom 200 år, Oslo

Røming, Christian 1933: Hvad skal du bli?, Oslo

Sakslind, Rune, T. Halvorsen og O. Korsnes 1985: «Arbeidslivsforskning og de særegne industrielle relasjoner i Norge». I I. Bleiklie m.fl.: Politikkens Forvaltning. Festskrift til K.D. Jacobsen, Oslo

Semmingsen, Ingrid 1978: «Videregående utdannelse i Norge fra ca. 1870 til ca. 1920». I Det moderna Skandinaviens framvakst. Acta Universitatis Upsaliensis nr. 10, Uppsala

Sirevåg, Tønnes 1981: Katedral og karusell, Oslo

Skole og næringsliv, NKS, Oslo 1974

SOU 1962: Korrespondensundervisningen inom skolväsendet, Stockholm

Statistisk Sentralbyrå 1976: Voksenopplæring 1969–74, Oslo

Statistisk Årbok, 1940–1965

Stavanger Handelsgymnasium 1921–1971, Stavanger

STI 1942: Statens Teknologiske Institutt 1917–1942, Oslo

STI. Beretninger 1917–27, 1942–46

St.meld. 104 (1958): Om velferdsvirksomheten for sjømenn i tidsrommet 1. januar 1954–31. desember 1957

St.meld. 84 (1970–71): Om undervisning i radio og fjernsyn

St.meld. 118 (1972–73): Om statsstøtte til brevundervisning

St.prp. 127 (1954): Om sivilopplæringen i Forsvaret

St.prp. 92 (1964–65): Om voksenopplæring

St.prp. 139 (1975–76): Om fjernundervisning

Støen, Marte 1945: «Et forsøk med brevskole for 2.-4.klasse i folkeskolen», Vår skole, nr. 12/1945

Stølen, Anders 1986: Skole for nye slekter, Molde

Sundet, Olav 1954: «Skolevesenet og det frivillige opplysningsarbeid i Norge», stensil utgitt av AOF

Sunnanå, Olav 1984: Det ikkje-offentlege skoleverket, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, Rapport nr. 2, 1984

Svendsen, Leif H. 1974: «Kombinert undervisning». I Kombinert undervisning, NKS, Oslo

Syversen, Haakon m.fl. 1975: Oslo Handelsgymnasium 1875–1975, Oslo

Sørensen, Knut H. og P.M. Schiefloe (red.) 1986: Revolusjonen som forsvant?, Oslo

Telhaug, Alfred O. 1986: Norsk skoleutvikling etter 1945, Oslo

Telhaug, Alfred O. 1989: «Den sosialdemokratiske skolemodellen i krise?». I K. Johansen, red. Skolen i krise?, Oslo

TF-rapport 1987: «PAR ICI med ny vri. Erfaring fra forsøk med fjernundervisning i fransk over satellit våren 1986 (av Tove Kristiansen og Dagny Blom)

Thorkildsen, Fridtjov 1986 (red): Utdanning og arbeidsmarked 1986, NAVF-rapport, Oslo

Treiders 1957: Otto Treiders Handelsskole gjennom 75 år 1882–1957, Oslo

Tuveng, Morten 1946: Arbeidsløshet og beskjeftigelse i Norge før og under krigen, Bergen

Undervisningsplan for Arbeidernes Korrespondanseskole for 1924

Vea, J. 1982: «Teknologisk utvikling i norsk verkstedsindustri». I F. Sejersted, red. Vekst gjennom krise, Oslo

Voksenopplæringsrådet 1971: Arbeidsdelingen i voksenopplæringen, Oslo

Vaage, Jacob 1975: Ullern skole 1900–1975, Oslo

Wicken, Olav 1983: «Industrial Change in Norway during the Second World War», Scandinavian Journal of History, nr. 21 1983

Wivestad, Hans M. 1982: «70-årenes studiearbeid», i Folkeopplysning i 50 år, Oslo

Wold, Arne 1975: «Landbrukets fagskoler 1925–1975», i E. Kile: Oppgåver og mål for landbruksskulen 1825–1975, Oslo

Yrkesopplæring, Utgitt av Yrkesopplæringsrådet, årgangene 1920–1950, samt sporadiske årganger etter 1950.

Østlyngen, Emil 1947: «Korrespondanseundervisning i Norge». I Norsk Pedagogisk Arbok, 1946–47 s. 173–183

Østlyngen, Emil 1964: «Brevundervisningen i Norge 50 år», kronikk i Aftenposten 2.10.1964

Østlyngen, Emil 1974: «Brevundervisningen og myndighetene». I Alf-Cato Gaaserud, red. NKS i dag og i fremtiden, Oslo