4 Mot en ny posisjon innen utdanningssystemet (1945–1954)

4 Mot en ny posisjon innen utdanningssystemet (1945–1954)

NKS opplevde en kraftig tilbakegang i elevtallet like etter krigen. Opprettelsen av Folkets Brevskole og Landbrukets Brevskole førte til en ny konkurransesituasjon for skolen. Samtidig interesserte myndighetene seg for brevskolesaken i langt større grad enn tidligere. og det kom forslag om å opprette en Statens Brevskole som skulle erstatte de private brevskolene. Forslaget ble imidlertid trukket tilbake. I stedet gikk NKS inn i et tettere samarbeid med myndighetene. NKS ble en del av utdanningens blandingssystem.

Oppslutningen om NKS under krigen hadde vist at skolen var kommet i en ny posisjon, hevdet Ernst G. Mortensen i freds nummeret av «Brevskolen": «Den har nå for alvor blitt en skole for hele folket. og nyter en grunnfestet tillit over alt i landet.» Med en rekke nye kurs, mange nye medarbeidere og et sammensveiset miljø stod NKS godt rustet som brevskole i det frie Norge.

Men virkeligheten skulle snart vise seg å bli langt mer problematisk enn hva selv skeptikerne hadde fryktet. Elevtallet falt. Alt i fredsåret var antallet elever redusert fra vel 50 000 i 1944 til rundt 40 000. I 1946 var det ytterligere redusert til under 24 000.

Selv om elevtallet gikk tilbake, la NKS stor vekt på å utvikle nye kurs. Et av de nye kursene var et utvidet kurs i ornament- og mønstertegning med stillære, som ble presentert i Brevskolen i 1949.

En viss tilbakegang hadde skolen regnet med. Ledelsen, som mer og mer var lagt i Carl L. Mortensens hender etter som Ernst G. på sin side var opptatt med å få i gang forlaget og ukebladvirksomheten, fant ikke grunn til å være bekymret over 1946-resultatet. Dessuten lå elevtallet betydelig over de knapt 10 000 som skolen hadde hatt i 1939. I et lengre tidsperspektiv, fra året før krigen, hadde altså NKS hatt fremgang.

Bekymringene i NKS ble imidlertid større da det viste seg at nedgangen fortsatte til under 20 000 elever i 1947 og til under 17 000 i 1949. Først i 1955 passerte tallet på elevinnmeldinger igjen 20 000.

En utviklingslinje i det første tiåret etter krigen var med andre ord tilbakegang og stagnasjon i antall elever. En annen var at NKS fikk nye konkurrenter blant brevskolene. En tredje fantes på det utdanningspolitiske området ved at myndighetene la om sin politikk overfor brevskolene. Disse utviklingslinjene danner rammen for dette kapitlet.