Kildemateriale.

Trykte kilder:

 • Att undervisa med brevkurser. En bok tillägnad Gunnar Gaddén den 25. januari 1961 (redigerad av Curt Sinde).

 • Brevskolen 1926—42; 1945—.

 • Brevskolerådets virksomhet 1. juli 1949—30. juni 1959. Norsk Skole 1959/13, s. 345—350. Brevskolerådet. Melding for 1959/60 og 1960/61. Norsk pedag. Årbok 1960—61, s. 147— 150.

 • Brevskolutredningens Betänkande I—V. Stensilert 1961.

 • Danmarks Brevskole. Akademisk Korrespondanceinstitut, København. Undervisningsplan 1926—27.

 • Gaddén, Gunnar: Korrespondensundervisning (i Psykologisk-pedagogisk uppslagsbok. Stockholm 1956).

 • Glesbygdernas skolfrågor. Utredning av sakkunniga tillkallade av Kungl. Skol6verstyrelsen. Stockholm 1957.

 • Helgesen, Hjalmar: Skolen for alle. En ny veg i opplysningsarbeidet. Oslo 1945. Holmberg, Börje: On the Methods of Teaching by Correspondence. Lunds universitets

 • Årsskrift. N.F. Avd. 1. Bd 54. Nr 2. Lund 1960. (Også som artikkel i The Home Study

 • Review, Spring 1961. Pp. 5—47.)

 • Husén, Torsten m. fl.: Voksenundervisning og studiearbeid. Norsk utgave ved Unn og Birger Huse. Oslo 1962.

 • Kirkhusmo, Anders: Minner fra et langt arbeidsliv. Oslo 1945.

 • Korrespondensundervisningen inom skolväsendet. Betänkande avgivet av Brevskolutred-ningen. (Sammandrag.) SOU 1962:16.

 • Melding til elevene 1943—45 (1 + 4 + 4 numre). NKS — 25-års jubileumsnummer. Brevskolen 1939/10.

 • NKS gjennom 35 år. Særtrykk 1949.

 • NKS — Norges ledende brevskole gjennom 40 år. Særtrykk 1954.

 • NKS-Orientering 1945—46 (5 + 4 numre).

 • Nordiske skolemøte (18.) i København, 1961. Debattinnlegg etter Fr. Martiny’s foredrag «Voksenundervisning — sådan gør vi» (s. 149—166) ved direktør Kosonen, inspektør Magnus Gislason, byråsjef Ingeborg Lyche og rektor dr. Börje Holmberg.

 • Ot. prp. nr. 36 (1948): Om lov om brevskoler. — Innst. O. nr. 152 (1948): Tilråding frå Kyrkje- og skulenemnda om lov om brevskular.

 • Samordningsnemnda for skoleverket: IV. Tilråding om Brevundervisning som ledd i skoleverket. Oslo 1948.

 • Østlyngen, Emil: En ny skoletype for landsbygden. Aftenposten, kronikk, 23/12 —46.

  • På besøk i en «Robertsforsskole». En svensk skoleform som har vakt betydelig interesse. Norsk Skuleblad 1947/2.

  • Korrespondanseundervisning i Norge. Norsk pedag. Årbok 1946—47, s. 173—183.

  • Brevundervisningens plass i skolestellet. Norsk pedag. Tidskrift 1954, s. 305—315.

  • Brevundervisningens muligheter i en utvidet enhetsskole, særlig i engelsk. Forsøk og reform i skolen nr. 2, utg. Forsøksrådet for skoleverket. Oslo 1957. s. 195—205.