Norsk Korrespondanseskole gjennom 50 år.

Norsk Korrespondanseskole gjennom 50 år.

Når jubileumsboken om «Norsk Korrespondanseskole gjennom 50 år» nå er fullført, takker jeg direktør Ernst G. Mortensen for det oppdrag han gav meg og for den interesse han har fulgt arbeidet med. Han stilte meg fullkommen fritt så vel med hensyn til verkets opplegg som den historiske fremstilling. Valg av billedstoff, utarbeidelse av statistiske tabeller, kursfortegnelse m. v. skulle foretas i skolens respektive avdelinger og fastlegges i samråd med forfatteren. Navneregisteret og rettskrivningen var utgiverens sak.

Jeg takker også flere i skolens ledelse og arbeidsstab for gode råd og for kyndig bistand med opplysninger til forhold som krevde spesialinnsikt.

Videre vil jeg få peke på følgende punkter:

  1. Der ikke annet er anført, er opplysningene hentet fra skolens arkiv, fra protokollene med avisutklipp eller fra Brevskolen.

  2. Etter uttalt ønske er noteapparatet innskrenket til et minimum. Fag- og dagspressen er det henvist til i teksten eller i fotnoter, årgang og hefte f. eks. Brevskolen 1930/4, eventuelt også sidehenvisning. Generelt henvises til listen over trykte kilder. Det blir ikke særskilt henvist til tabellene i vedleggene 1—5.

  3. Der det forekommer titler, er brukt den tittel vedkommende hadde på det tidspunkt begivenheten omtales.

  4. Årstallene som innrammer hovedkapitlene, markerer ikke absolutte grenser, men er satt inn av rent praktiske grunner og for oversynet. Således trekkes det flere steder linjer fra tidligere perioder der vedkommende sak er tatt opp eller hadde sin start; andre steder er utviklingslinjer ført videre inn i følgende kapitel.

Oslo i mai 1964.

Einar Boyesen

 

Dette gamle isskapet var direktør Mortensens første kartotekskap! Det oppbevares som et klenodium og har fått en hedersplass i det nye NKS-huset.

 

Teksten er satt med korpus Goudy og er trykt i NKS Trykkeri A.s på 135 g kunsttrykkpapir fra Saugbrugsforeningen. Klisjéene er levert av Kemigrafia A/S. Boken er bundet i Forlagsbokbinderiet A/S. Billedredaksjon og utstyr ved tegneren Egil Roseveare. Oslo, 1964.